Vacatures

Directeur ACE Incubator BV

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship, ACE Incubator BV, zoekt een CEO (statutair directeur). Een ondernemer met passie voor wetenschap, een aanjager en verbinder, brengt kennis en technologie tot ondernemerschap.

ACE in het Amsterdamse start up ecosysteem

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) helpt wetenschappers en studenten bij het starten van een onderneming. ACE stimuleert ondernemerschap, biedt opleidingsprogramma’s en coaching aan startups op het gebied van wetenschap en technologie en voorziet in een groot netwerk van mentoren, investeerders, dienstverleners en launching customers. Ook ontwikkelt ACE nieuwe concepten om bedrijven te verbinden aan innovaties uit de wetenschap om vandaaruit de ontwikkeling van startups te stimuleren. Voor de Amsterdamse kennisinstellingen is ACE een spin in het web in het Amsterdamse startup ecosysteem. ACE is een kleine, effectieve organisatie met een sterke merknaam. De afgelopen jaren heeft ACE Incubator meer dan 200 start ups bediend. ACE richt zich op een breed spectrum van start-ups, afkomstig uit alle kennisdomeinen. De forse ambitie voor de komende jaren is om de huidige reeks activiteiten van ACE uit te breiden met onder andere venture building en om ACE als overkoepelende ‘brand’ neer te zetten voor meerdere aan de kennisinstellingen verbonden initiatieven.

ACE is een gezamenlijke onderneming van de Amsterdam UMC, HvA, UvA en VU, via hun holdingmaatschappijen.

Gezocht: statutair directeur

ACE is op zoek naar een nieuwe CEO (statutair directeur). Deze is in algemene zin eindverantwoordelijk voor de missie van ACE Incubator BV om kennisgedreven ondernemerschap in Amsterdam te ondersteunen en voor de organisatie en activiteiten van ACE, uiteraard binnen de beschikbare financiële kaders. In het bijzonder is het aan de nieuwe CEO om vorm te geven aan de nieuwe ambities.

Specifieke verantwoordelijkheden:

 • zorgdragen voor de basisactiviteiten van ACE, bestaande uit het aanbieden van opleidingsprogramma’s, coaching en netwerken aan -startups van de Amsterdamse kennisinstellingen;
 • het ontwikkelen en initiëren van nieuwe concepten om ondernemerschap vanuit de kennisinstellingen te stimuleren;
 • het genereren van inkomsten door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het verwerven van sponsoring en subsidies en het creeren van partnerships;
 • het ontwikkelen en beheren van relaties met de vele stakeholders, waaronder ondernemers en investeerders, aandeelhouders, coaches en mentoren;
 • het ontwikkelen van een gedragen plan voor de ambitie om ACE als een overkoepelende ‘brand’ te positioneren en een verregaande verbinding aan te gaan met andere activiteiten in het startup ecosysteem van Amsterdam.

Basiskwalificaties:

 • 5-10+ jaar relevante ervaring binnen het bedrijfsleven en/of het hoger onderwijs;
 • ervaring en aantoonbare affiniteit met zowel ondernemerschap als wetenschap;
 • master degree;
 • ervaring met leidinggeven en met financiële en juridische aspecten van een onderneming;
 • talen: vloeiend Engels en Nederlands.

Voorkeurkwalificaties:

 • ervaring met complex stakeholdermanagement in een kennisintensieve omgeving, in wo, hbo of bedrijfsleven;
 • passie voor opkomende technologieën en startups;
 • vermogen om gezaghebbend en verbindend te communiceren;
 • vermogen om samenwerkingen en partnerschappen op te bouwen;
 • onafhankelijke teamspeler met een ondernemende geest;
 • organisatiesensitieve en empathische leider.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris afhankelijk van ervaring in de range 5.800 – 7.400 (bruto maandsalaris exclusief vakantiegeld en prestatieafhankelijke bonus van maximaal 1 maandsalaris).

Geïnteresseerd?

Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 24 december naar vacancies@ace-incubator.nl

—————————————————————————————————————————————————————————-

ACE is looking for a new director

The Amsterdam Center for Entrepreneurship, ACE Incubator BV, is looking to appoint a CEO (statutory director). Someone who is an entrepreneur, and who is passionate about science. Someone who drives things forward and connects people, and who transforms knowledge and technology into entrepreneurship.

ACE in the Amsterdam start-up ecosystem

The Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) helps students, researchers and academics start a business. ACE promotes entrepreneurship, provides teaching programs and training to science and technology based start-ups, and offers a large network of mentors, investors, service providers and launching customers. ACE also develops new concepts to connect companies with innovations from science, for the purpose of stimulating the development of startups. For Amsterdam-based knowledge institutions, ACE is a spider in the web in the Amsterdam startup ecosystem. ACE is a small, effective organization with a strong brand name. In recent years, ACE Incubator has served more than 200 startups across a broad spectrum of fields of knowledge. The main ambition of ACE for the coming years is to expand its current range of activities to include venture building and to establish ACE as an umbrella ‘brand’ for multiple initiatives linked to the knowledge institutions.

ACE is a joint venture of Amsterdam UMC, HvA, UvA and VU, through their holding companies.

Wanted: statutory director

ACE is looking for a new CEO (statutory director). Our CEO will be ultimately responsible for the mission of ACE Incubator BV to support knowledge-driven entrepreneurship in Amsterdam, and for the organization and activities of ACE, naturally within the available financial frameworks. In particular, it will be up to the new CEO to shape the ambitions for the coming years.

Specific responsibilities:

 • managing ACE’s core activities, namely the supply of teaching programs, training, and networks to startups from Amsterdam-based knowledge institutions;
 • developing and initiating new concepts to stimulate entrepreneurship from the knowledge institutions;
 • generating income by developing new activities, acquiring sponsorship and grants, and creating partnerships;
 • developing and managing relationships with its many stakeholders, including entrepreneurs and investors, shareholders, trainers, and mentors;
 • developing a well-supported plan for the ambition to position ACE as an umbrella ‘brand’ and to establishing a indepth connection with other activities in Amsterdam’s startup ecosystem.

Basic qualifications:

 • 5-10+ years of relevant experience within business and/or higher education;
 • experience and demonstrable affinity with both entrepreneurship and science;
 • master’s degree;
 • experience in leadership, and the financial and legal aspects of a business;
 • languages: fluent in English and Dutch.

Preferred qualifications:

 • experience with complex stakeholder management in a knowledge-intensive environment, in wo, hbo or business;
 • passion for emerging technologies and startups;
 • ability to communicate in an authoritative and unifying way;
 • ability to build collaborations and partnerships;
 • independent team player with an entrepreneurial spirit;
 • organization-sensitive and empathetic leader.

Conditions of employment

Salary depending on experience in the range EUR 5,800 – 7,400 (gross monthly salary excluding holiday pay and performance-related bonus of up to 1 month’s salary).

Interested?

Please send us your application letter and resume before December the 24th via vacancies@ace-incubator.nl

UvA Ventures Holding (route)020 2466100info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 2466100info@amcventuresholding.nl
HvA Ventures Holding (route)020 2466100info@hvaventures.nl